Preparaty steroidowe

84 KMUIKATY S02-K16 PLIMERYZACJA KAPRLAKTU UKŁADEM KARBAZL TRIETYLGLI Tomasz Komoń*, Zbigniew Florjańczyk** *Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; **Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Warszawa Trimetyloglin i trietyloglin są znane jako bardzo ważne aktywatory i ko-katalizatory w katalizatorach Ziegler- atta używane w syntezie polimerów (olefin). Związki te w formie monomerycznej (AlR 3 ) są silnymi kwasami Lewisa, co jest powodem do ich samoasocjacji do formy oligomerycznej, szczególnie dimerycznej. Ta właściwość jest również powodem bardzo łatwej reakcji z donorami elektronów, takimi jak alkohole, kwasy i aminy. W reakcji związków trialkiloglinowych z pierwszo- lub drugo-rzędowymi aminami powstają kompleksy kwasowo zasadowe, które można zastosować jako inicjatory lub katalizatory polimeryzacji. W reakcji karbazolu z trietyloglinem powstaje dietylo(-karbazolo)glin, który ulega agregacji i występuje w postaci dimerycznej. Monomer i dimer w roztworze występują w równowadze, a ich proporcje zmieniają się w zależności od temperatury. W reakcji dietylo(-karbazolo)glinu i ε-kaprolaktonu następuje zainicjowanie polimeryzacji. Modyfikując inicjator przez dodatek: karbazolu, trietyloglinu, pirydyny, toluenu oraz węglanu etylenu badano właściwości otrzymanego polimeru oraz całego procesu polimeryzacji. S02-K17 CHEMIA CLICK JAK METDA TWRZEIA STABILYCH MEZGLBUL Daria Lipowska, Dawid Szweda, Róża Trzcińska, Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PA, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, Zabrze. Mezoglobule, otrzymane w wyniku agregacji termoczułych polimerów, mogą stanowić nośniki hydrofobowych substancji biologicznie aktywnych. Ponieważ mezoglobule takie są stabilne jedynie powyżej temperatury przejścia fazowego tworzącego je polimeru, poszukuje się metod ich stabilizacji. Jedną z nich jest pokrywanie ich powierzchni usieciowaną powłoką [1]. Celem pracy było otrzymanie termoczułych stabilnych mezoglobul opartych na kopolimerach metakrylanu glikolu dietylenowego i metakrylanu 2-aminoetylu (P[DEGMA-co-AMA]). Stosowano mieszaninę dwóch kopolimerów P[DEGMA-co-AMA] zawierającego odpowiednio grupy azydkowe i grupy acetylenowe. Dla obu kopolimerów wyznaczono temperatury przejść fazowych. Metodą dynamicznego rozpraszania światła zmierzono rozmiary mieszanych mezoglobul w roztworach wodnych. Stabilność mieszanych mezoglobul została zapewniona poprzez reakcję click pomiędzy grupami azydkowymi i acetylenowymi z utworzeniem pierścienia triazolowego między łańcuchami. [1] Trzebicka, B.; Weda, P.; Utrata-Wesołek, A.; Dworak, A.; Tsvetanov, C. J. Pol. Sci. Part A Pol. Chem., 2010, 48,

Preparaty steroidowe

preparaty steroidowe

Media:

preparaty steroidowepreparaty steroidowepreparaty steroidowepreparaty steroidowepreparaty steroidowe

http://buy-steroids.org